Soortbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is in Nederland de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze wet vervangt onder meer de Flora- en faunawet. De Wnb regelt de bescherming van plant- en diersoorten. Een groot aantal van deze soorten is ook beschermd onder de Europese habitatrichtlijn of via de conventie van Bern.

Ruimtelijke ingrepen (sloop, verbouwing, grondverzet, etc.) kunnen er toe leiden dat het leefgebied van beschermde planten- of diersoorten verdwijnt of (tijdelijk) wordt verstoord. Resultaat daarvan is, dat deze dieren worden bedreigd in hun voortbestaan. Nader onderzoek kan dan noodzakelijk zijn of door overheden worden verlangd.

© Alcedo Natuurprojecten 2018
Privacy Statement

Cornelis¬†Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle