Ecologische quickscan

De eerste stap voor nader onderzoek is een ecologische quickscan. Daarbij maakt Alcedo op basis van een grondig onderzoek op locatie een inschatting van de (potentiële) aanwezigheid van en mogelijke nadelige effecten op beschermde planten- of diersoorten. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van parate kennis van soorten en expert judgement. Daarnaast kan via de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) extra informatie worden verkregen. Vervolgens bepaalt Alcedo wat de te verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten is of kan zijn. Deze effecten worden vervolgens getoetst aan de Wet natuurbescherming.

© Alcedo Natuurprojecten 2018
Privacy Statement

Cornelis Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle