Vervolgonderzoek

Zijn er aantoonbaar beschermde planten- of diersoorten aanwezig of worden er sporen aangetroffen die daarop wijzen, dan is vervolgonderzoek noodzakelijk.

Dat vervolgonderzoek betreft in stedelijk gebied veelal onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen, huismussen of gierzwaluwen. In het buitengebied betreft het ook wel onderzoek naar de aanwezigheid van bijvoorbeeld kerkuil, steenuil, waterspitsmuis, kamsalamander, grote modderkruiper, etc.

Bij de uitvoering van het onderzoek hanteert Alcedo strakke richtlijnen. Deze zijn samengevat in het vleermuisprotocol of in kennisdocumenten. Alcedo voert regelmatig dergelijk vervolgonderzoek uit en schakelt daarbij waar nodig experts in.

© Alcedo Natuurprojecten 2018
Privacy Statement

Cornelis¬†Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle